Όροι χρήσης Ιστοσελίδας

1.      Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα http://peripsichis.gr/ επιτρέπεται σε προσωρινή βάση και το περί Ψυχής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να διακόπτει τη λειτουργία της ιστοσελίδας ή ορισμένων τμημάτων αυτής κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια χωρίς να σας ενημερώνει σχετικά. Δε φέρουμε ευθύνη σε περίπτωση που η ιστοσελίδα δεν είναι διαθέσιμη οποιαδήποτε στιγμή και για οποιαδήποτε χρονικό διάστημα.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αναστέλλουμε ή να διακόπτουμε την πρόσβαση στην ιστοσελίδα και/ή τις Υπηρεσίες χωρίς ειδοποίηση λόγω μη συμμόρφωσης με τους Όρους Χρήσης, παραβίασης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλων δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία (συμπεριλαμβανομένης της επανειλημμένης τέλεσης πταισμάτων). Η απόφαση διακοπής της πρόσβασης κάποιου προσώπου στην ιστοσελίδα ή στις Υπηρεσίες θα είναι οριστική και δεσμευτική.

2.      Απαγορεύεται η αντιγραφή, η παρακολούθηση ή η πρόσβαση σε οποιοδήποτε τμήμα της ιστοσελίδας με χρήση αυτοματοποιημένων μηχανισμών ή διαδικασιών όπως ρομπότ ή ρομπότ τύπου spider. Απαγορεύεται η απόπειρα απόκτησης μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε οποιοδήποτε τμήμα της ιστοσελίδας με επίθεση σε σύστημα πληροφοριών (hacking) ή με οποιοδήποτε άλλο παρόμοιο τρόπο. Απαγορεύεται η χρήση της ιστοσελίδας για μη νόμιμο σκοπό ή μη νόμιμους σκοπούς.

3.      Το περί Ψυχής λαμβάνει σοβαρά υπόψη την ιδιωτικότητά σας, ενώ θα χρησιμοποιήσουμε και θα προστατεύσουμε οποιαδήποτε προσωπικά στοιχεία παρέχετε σε αυτή την ιστοσελίδα.

4.      Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για όλο το υλικό παρουσιάσεων, περιλήψεων και θεματολογίας στην παρούσα ιστοσελίδα ανήκουν στο περί Ψυχής. Επιπλέον, όλα τα σήματα, τα σήματα υπηρεσιών, οι γραφικές παραστάσεις και τα λογότυπα που χρησιμοποιούνται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο ανήκουν στο περί Ψυχής ή το περί Ψυχής έχει έγκυρο δικαίωμα χρήσης τους. Η οποιαδήποτε διανομή υλικού από το περί Ψυχής προορίζεται αποκλειστικά για προσωπική χρήση και απαγορεύεται η αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μεταφόρτωση (upload), ανάρτηση, μετάδοση και διανομή οποιουδήποτε μέρους του υλικού. Εάν δεν υπάρχει ρητή σχετική δήλωση, απαγορεύεται η αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μεταφόρτωση (upload), ανάρτηση, μετάδοση και διανομή οποιουδήποτε μέρους της ιστοσελίδας με οποιοδήποτε τρόπο, εκτός από την περίπτωση που φορτώσετε (download) ένα αντίγραφο του υλικού σε έναν υπολογιστή για προσωπική σας, μη εμπορική, οικιακή χρήση, υπό τον όρο ότι θα διατηρήσετε άθικτη οποιαδήποτε δήλωση σχετικά με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τα σήματα και οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα κυριότητας επί του υλικού. Οποιαδήποτε τροποποίηση ή χρήση του υλικού για οποιοδήποτε άλλο σκοπό συνιστά παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και δικαιωμάτων κυριότητας του περί Ψυχής Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση οποιουδήποτε τέτοιου υλικού σε οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα ή δίκτυο υπολογιστών χωρίς την έγγραφη συναίνεση του περί Ψυχής. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση των εμπορικών σημάτων, σημάτων υπηρεσιών, γραφικών παραστάσεων και λογοτύπων με τρόπο διαφορετικό από αυτόν για τον οποίο παρέχεται εξουσιοδότηση με τους παρόντες Όρους Χρήσης ή εγγράφως από το περί Ψυχής.